หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 วิสัยทัศน์ อบต.หัวถนน การคมนาคมสะดวก ส่งเสริมเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตสนับสนุนการศึกษา ประชาชนมีส่วนร่วม ชุมชนเข้มแข็ง สืบสานวัฒนธรรม
 
 
 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อ/รางระบายน้ำ

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษาสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ

การพัฒนาระบบจราจร

การพัฒนา/วางแผนจัดทำผังเมือง

การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค/ระบบประปา

การพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทาน
 
 

การศึกษาก่อนปฐมวัย

การศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบ 12 ปี

การจัดการศึกษานอกระบบ

การพัฒนาระบบการศึกษาของท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่ความเป็นสากล

การพัฒนาแหล่งข้อมูลข่าวสารของประชาชน
 
 

การส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

การส่งเสริมการปลูกพืชทดแทน

การพัฒนาเกษตรธรรมเทค